designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

nieuws

Stichting Verhalende Journalistiek looft twee beurzen uit!!

Stichting Verhalende Journalistiek looft twee beurzen uit!!

23/11 - De Stichting Verhalende Journalistiek (SVJ) looft de komende maanden twee narratieve beurzen uit van €2.500,- voor het doen van onderzoek voor verhalend journalistieke projecten: één beurs voor gedrukte media en één voor online media. SVJ roept Nederlandse en Vlaamse journalisten op om hun voorstel voor 27 januari 10.00 uur in te dienen.
Zeker voor freelance journalisten is het kostbaar om langere tijd voorwerk te doen voor een mooi verhalend project. Je echt verdiepen in een onderwerp en langere tijd meelopen met je hoofdpersonen, dat zijn kosten die redacties in de regel niet vergoeden. Om toch het maken van dit soort verhalen te stimuleren, reikt de Stichting Verhalende Journalistiek twee beurzen uit: één voor gedrukte media en één voor online media. Online kan bijvoorbeeld een multimediale longform of een film voor YouTube zijn. Voor beide beurzen geldt dat het moet voldoen aan de criteria van verhalende journalistiek: dat het verhaal uit scènes bestaat, personages bevat, een spanningsboog heeft, een verteller en een grotere betekenis.
Een onafhankelijke jury beoordeelt alle inzendingen. De jury bestaat uit:

Wendelmoet Boersema, voorzitter (chef nieuwskrant & project crossmedia bij dagblad Trouw en bestuurslid SVJ);
Ageeth Heising (literair agent bij Marianne Schönbach Literary Agency);
Hay Kranen (newsroom developer de Volkskrant);
Daan Louter (designer en developer bij The Guardian);
Mirjam Prenger (coördinator masteropleiding Journalistiek en Media, UvA)
Marleen Slob (hoofdredacteur a.i. Vrij Nederland);
Karel Smouter (adjunct-hoofdredacteur De Correspondent)
Laura Starink (voorheen chef NRC M, tegenwoordig Raamoprusland.nl);

De jury beoordeelt alle ingezonden ideeën en looft de beurzen uit op 3 maart 2017 op de avond Meestervertellers (de presentatie van de beste verhalende journalistiek van 2016). De winnaars krijgen elk een geldbedrag van €2.500,- om het plan uit te werken. Daarnaast biedt de SVJ (als daar behoefte aan is) begeleiding bij het onderzoek- en schrijfproces van een schrijfcoach.
Eerder schreven hoogleraar journalistiek Irene Costera Meijer, schrijfcoach Henk Blanken en SVJ-directeur Paulien Bakker in VillaMedia dat verhalende journalistiek te vaak als product en niet als proces gezien wordt (lees het hier). Een goed verhaal vergt meer dan een standaard briefing. Dat is de gedachte achter deze beurzen en is ook het thema van de Conferentie Verhalende Journalistiek op 18 en 19 mei 2017. De winnaars van de beurzen wordt gevraagd om op de conferentie een presentatie te geven van hun onderzoek.
De beurs is bedoeld voor journalisten die voor tenminste de helft van hun tijd freelance werkzaam zijn en niet kunnen terugvallen op een werkgever bij het doen van dergelijk arbeidsintensief onderzoek, maar het stuk daarnaast wel ook verkopen aan het medium van hun keuze. Voorstellen (maximaal 2 A4) dienen uiterlijk op 27 januari om 10 uur ingezonden te zijn. Klik hier voor meer informatie over inzenden en de verdere voorwaarden.
De narratieve beurzen worden mede mogelijk gemaakt door de Stichting Democratie en Media.
Hoe sta ik er financieel voor?

Hoe sta ik er financieel voor?

18/11 - VSenV introduceert in januari de Financiële APK met aantrekkelijke korting
Druk met vertalen of schrijven maar geen tijd om goed in je eigen financiële situatie te duiken? En wil je die wel eens door een expert bekeken hebben? Vanaf januari kunnen VSenV-leden  een Financiële APK aanvragen. De VSenV biedt deze dienst aan in samenwerking met de NVJ.  De Financiële APK wordt mogelijk gemaakt door het P.C. Boutensfonds, die deze dienst met een ruimhartige subsidie ondersteunt.
De APK bestaat uit een uitgebreid en concreet advies over jouw financiële situatie door een professioneel financieel adviseur. Hierna bepaal je zelf of je actie onderneemt. Je kunt bij je aanvraag voor de APK zelf je voorkeur aangeven voor een van de meewerkende financiële adviseurs. Aan de hand van een checklist verzamel je informatie en je stuurt deze naar je adviseur. Deze analyseert deze gegevens en maakt een rapport. Daarna volgt een afspraak voor een consult met je adviseur. Tijdens een vertrouwelijk gesprek komen specifieke adviezen aan bod en worden eventuele vervolgacties besproken.
Een alleenstaande deelnemer betaalt netto € 300,-. Voor een stel bedraagt de netto eigen bijdrage € 500,- .  Normaal betaal je als alleenstaande  € 800,- en als stel € 1.000,-. De korting wordt gefinancierd door het P.C. Boutensfonds. Het P.C. Boutensfonds subsidieert dus € 500,- per uitgebrachte APK.
De Financiële APK is beschikbaar met ingang van 1 januari 2017. Binnenkort volgt uitgebreide informatie over de regeling.
Met vriendelijke groet,
Jan Hilbers,
 
Postcode Loterij Fonds voor journalisten

Postcode Loterij Fonds voor journalisten

9/11 - Ben jij zo’n journalist die nauwgezet volgt wat er in de wereld gebeurt en daar graag over wil berichten? En dan niet alleen over zaken die de voorpagina’s van de kranten en de opening van de journaals beheersen, maar ook over gebeurtenissen in landen die wat minder in het brandpunt van de belangstelling staan? Wil je graag (achtergrond)reportages maken in ontwikkelingslanden, maar loop je aan tegen te krappe budgetten van redacties en opdrachtgevers? Dan is dit fonds misschien iets voor jou.
Voor wie?
Het Postcode Loterij Fonds is er voor alle professionele journalisten, zowel freelance als in vaste dienst. Het Postcode Loterij Fonds geeft jou de mogelijkheid om het verhaal te maken dat je wilt. Iedereen is vrij in onderwerpkeuze, zolang het maar gaat over mens-, natuur- en milieuvraagstukken in zogenoemde ontwikkelingslanden, landen in transitie (of mensen die daaruit afkomstig zijn), over internationale samenwerking of andere onderwerpen die relevant zijn voor een rechtvaardige en groene wereld. Het fonds staat open voor alle mediatypen (rtv, print, internet) en voor alle vormen van journalistiek (schrijvende, fotograferende, audio of video). Een deskundige, onafhankelijke commissie beoordeelt alle aanvragen.
In 2016-2017 is er extra ruimte voor diepgravende onderzoeksreportages. Deze aanvragen dienen in grote lijnen aan dezelfde criteria te voldoen als de ‘gewone’ reportages en worden net als deze door de onafhankelijke commissie beoordeeld.
Hoeveel?
Met een goed voorstel maak je kans op een vergoeding van reis- en verblijfskosten tot maximaal € 5.000,-.
Hiernaast wordt er vijf keer per jaar een bedrag van maximaal €16.500,- beschikbaar gesteld voor diepgravende onderzoeksreportages. Voorwaarde is dat naast de hierboven genoemde onderwerpkeuze een groot accent moet liggen op meisjes en/of vrouwen(rechten).
Criteria en voorwaarden
De belangrijkste zijn:
Je bent een professionele journalist die in het afgelopen jaar artikelen heeft gepubliceerd / uitzendingen heeft gemaakt.
Voor het onderwerp is het noodzakelijk af te reizen naar ontwikkelingslanden of landen in transitie en het onderwerp moet te maken hebben met mens, milieu of natuur. Doe je een aanvraag voor een diepgravende onderzoeksreportage met een hoger bedrag tot €16.500 dan moet hiernaast nog een groot accent liggen op meisjes en/of vrouwen(rechten).
De productie waarvoor je geld aanvraagt moet uitstijgen boven lokaal niveau en toegankelijk zijn voor een breed publiek.
Je hebt minimaal 1 intentieverklaring van werkgever of opdrachtgever (hoofdredacteur) dat die bij gebleken kwaliteit en relevantie wil overgaan tot publicatie/uitzending. NB dit moet op briefpapier met handtekening!
De werkgever/opdrachtgever is bereid een deel van de kosten (bv honorarium) voor zijn rekening te nemen.
Eventuele andere subsidieaanvragen voor dezelfde productie moeten gemeld worden.
Aanvragen (inhoudelijk en financieel) kunnen ingediend worden via het aanmeldingsformulier van het Postcode Loterij Fonds. Deze is onderaan deze pagina te downloaden.
Het heeft niet de voorkeur, maar het is in enkele gevallen mogelijk een spoedaanvraag te doen: de beoordelingscommissie tracht dan binnen enkele dagen de aanvraag te behandelen. Voor de aanvrager bestaat het risico dat dit niet mogelijk blijkt. Aanvragen achteraf worden niet gehonoreerd.
Neem voor het indienen van een spoedaanvraag graag eerst contact op met: [email protected]
 
 
Meldpunt  klachten Wet DBA

Meldpunt klachten Wet DBA

1/11 - De Belastingdienst heeft maandag 17 oktober jl. het meldpunt voor de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) geopend. Staatssecretaris Wiebes en de Belastingdienst willen zo de onbedoelde gevolgen voor de arbeidsmarkt door de wet DBA in kaart brengen. Op basis van de meldingen inventariseren het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Financiën de knelpunten. Zowel opdrachtgevers, intermediairs als zelfstandigen kunnen vanaf nu hier hun knelpunten benoemen. De uitkomsten van dit meldpunt zal Staatssecretaris Wiebes in zijn volgende voortgangsrapportage naar de Kamer verwerken. Deze zal uiterlijk 12 december a.s. verschijnen. Ga hier direct naar de website Belastingdienst om uw knelpunten door te geven.
Via ZZP- Nederland  http://www.zzp-dba-nee.nl/ kan je een standaard bezwaar ondertekenen tegen de wet DBA.
Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start op 1 oktober 2016

Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start op 1 oktober 2016

30/09 - Den Haag, 30 september 2016
Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start op 1 oktober 2016
Auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten kunnen vanaf 1 oktober geschillen, waar zij onderling niet uitkomen, voorleggen aan de daartoe door de wetgever aangewezen Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.
In de op 1 juli 2015 in werking getreden wet auteurscontractenrecht is voorzien in een onafhankelijke geschillencommissie voor een efficiënte en laagdrempelige procedure om problemen tussen makers en exploitanten op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. Het gaat dan om problemen over de toepassing van de nieuwe wet en de uitleg van de overeenkomst die partijen gesloten hebben om het werk van de maker te exploiteren. Die meningsverschillen kunnen gaan over de billijkheid van het honorarium, gewenste beëindiging vanwege onvoldoende exploitatieresultaten of aanpassing van voor de maker onredelijk bezwarende bepalingen in de exploitatieovereenkomst.
De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is gericht op continuïteit van de relatie en probeert altijd in eerste instantie een schikking tot stand te brengen, bijvoorbeeld via bemiddeling door een deskundige. Mocht dat niet mogelijk zijn dan volgt een uitspraak, die onderdeel van de overeenkomst kan worden. Zowel de commissieleden als de deskundigen hebben ruime praktijkervaring met dit soort geschillen.
Beide partijen kunnen een geschil indienen. Voor exploitanten geldt dat zij zich dienen te registreren. Voor makers is het onder omstandigheden mogelijk om via een gemachtigde anoniem te blijven. Aan de behandeling van het geschil zijn geen kosten verbonden voor partijen, behalve klachtengeld en registratiekosten voor exploitanten (in beide gevallen 150 euro). De Federatie Auteursrechtbelangen financiert de kosten van een procedure vanuit collectief voor rechthebbenden geïnde gelden. Het is ook niet nodig om een advocaat in te huren. Het klachtengeld wordt vergoed door de andere partij indien de indiener van het geschil in het gelijk wordt gesteld.
De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is tot stand gekomen in overleg met Platform Makers en Platform Creatieve Media Industrie en met steun van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De nieuwe commissie wordt ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB).
Meer informatie over de procedure en registratie bij deze commissie kunt u lezen op de website van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.
Uitreiking eerste narratieve beurs verhalende journalistieke podcast

Uitreiking eerste narratieve beurs verhalende journalistieke podcast

29/09 - Genomineerden bekend voor journalistieke beurs van € 4000-
De jury voor de eerste narratieve beurs voor de podcast heeft gisteravond drie inzendingen genomineerd en een winnaar uitgekozen. De narratieve beurs bedraagt € 4000,- voor het ontwikkelen van een verhalende podcast. De beurs wordt morgen om half vier uitgereikt op het Oorzakenfestival in De Brakke Grond.
Genomineerd zijn Jacqueline Maris & Gerrit Kalsbeek met hun podcast-idee “What’s up with the platteland”, Corlijn de Groot met “De Windroos” en Anne Martens met “In Therapy”.

De 36 inzendingen werden beoordeeld door een jury van gelauwerde internationale podcastmakers. Kaitlin Prest is een Amerikaanse “radio artist”, bekend van de podcast The Heart dat deel uitmaakt van de Radiotopia-familie. Eleanor McDowall is een Britse radio documentairemaker voor het succesvolle Radio Atlas en Falling Tree Productions. Sven Speybrouck is een Vlaamse radio- en televisiepresentator, bekend van de (radio-)programma’s Publiek Geheim en Interne Keuken. Saar Slegers is bestuurslid van de Stichting Verhalende Journalistiek en freelance wetenschapsjournalist, radiomaker en researcher voor televisiedocumentaires. Eef Grob, de juryvoorzitter, is freelance crossmediaprofessional met ervaring op het gebied van online en mobiele media.

Nederlandse verhalende journalistieke podcasts bereiken nog maar een klein publiek. De Stichting Verhalende Journalistiek en Grenzeloos Geluid onderzoeken, met steun van het Stimuleringsfonds van de Journalistiek, waar dat aan ligt. De beurs voor de beste verhalende non-fictie podcast maakt deel uit van dit onderzoek. De beurs is bedoeld om een maker te steunen bij het ontwikkelen van een levensvatbaar concept voor een verhalend journalistieke podcast. Projectleider Eef Grob gaat vervolgens de winnende podcast real-time testen en onderzoeken hoe een publiek en sponsors gevonden kunnen worden.
Later in het jaar wordt ook een narratieve beurs voor schrijvend journalisten uitgereikt. De narratieve beurs is een initiatief van de Stichting Verhalende Journalistiek en stichting Democratie en Media. De Stichting Verhalende Journalistiek stimuleert het gebruik van literaire stijlmiddelen als personages, scènes en spanningsboog.
***
Meer informatie: [email protected] of bel voor meer informatie: 06-39268867.
Inzendingen Brusseprijs 2017

Inzendingen Brusseprijs 2017

29/09 - In juni 2017 zal voor de tiende keer de Brusseprijs voor het beste journalistieke boek worden uitgereikt. Wederom wordt de winnaar bekendgemaakt in een speciale uitzending op locatie van NOS Met het Oog op Morgen.
De winnaar ontvangt een oorkonde en een geldbedrag van € 10.000.
De deadline voor de inzending is 31 december 2016 maar reeds verschenen titels kunnen nu al worden toegestuurd. Graag in drievoud naar het Fonds BJP onder vermelding van ‘Brusseprijs 2017’.
Alle Nederlandstalige journalistieke boeken uit 2016 kunnen meedingen naar de prijs.
Raadpleeg hier het juryreglement. De samenstelling van de jury wordt in oktober bekend gemaakt.
Najaarsborrel FLA – introducees welkom!

Najaarsborrel FLA – introducees welkom!

19/09 - De zomer is voorbij, de vakantie gevierd, hoog tijd om weer uitgerust aan de slag te gaan. De herfst is een mooi moment voor het verzetten van de bakens en om de eigen kwaliteiten eens goed onder de loep te nemen en te versterken.
Vrijdag 7 oktober heffen we graag samen met jou het glas in Kapitein Zeppos. Tijdens een borrel vertellen gastsprekers Mark Deuze (hoogleraar Journalistiek, UvA) en Tamara Witschge (hoofddocent ‘Journalistiek Ondernemen’, Universiteit Groningen) over een grensoverschrijdende journalistieke toekomst.
Graag zien we je op 7 oktober! Ook niet FLA-leden zijn van harte welkom. Lees meer.
FLA sponsort mentoraat Stichting Vrouw & Media

FLA sponsort mentoraat Stichting Vrouw & Media

1/01 - Na twee succesvolle edities in 2014 en 2015, gaat Stichting Vrouw & Media weer van start met een nieuw mentoraatsprogramma: het V&Mentoraat 2016. Negentien vrouwelijke kopstukken uit de journalistiek zijn bereid gevonden hun kennis en kunde met andere ambitieuze vrouwen te delen. Je kunt je het komende half jaar laten begeleiden door mentoren als Jildou van der Bijl (LINDA.), Kysia Hekster (NOS Nieuws), Xandra Schutte (De Groene Amsterdammer), Suzanne Bosman (EenVandaag) en Hiske Versprille (Het Parool). De kosten voor het hele programma bedragen 350 euro, maar FLA-leden kunnen een fikse korting krijgen. Zowel de NVJ als FLA bieden de mogelijkheid om elk tien leden te sponsoren voor het V&Mentoraat. Dat betekent dat je als lid van FLA (of NVJ) 150 euro korting kan krijgen. Dan betaal je slechts 200 euro voor het hele traject.
Dit programma is bedoeld voor vrouwen die werkzaam zijn in de journalistiek en die (nog) beter willen worden in hun vak. De mentoren kunnen helpen met uiteenlopende journalistieke vragen. Zo kunnen ervaren radio- en televisiemakers als mentor handige tips en tricks aan beginnende redacteuren over het voorbereiden van goede interviews, en vertelt een hoofdredacteur alles over leidinggeven aan een mentee die sinds kort chef redactie is. Stichting Vrouw & Media wil op deze manier een bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling van vrouwelijke journalisten.
Het traject van het V&Mentoraat ziet er iets anders uit dan de twee voorgaande edities. Naast drie ontmoetingen tussen mentor en mentee, zullen de mentees ook onderling meer kennis en ervaringen gaan uitwisselen en op deze manier hun netwerk vergroten. Het programma begint in oktober met een eerste bijeenkomst waarbij de mentees elkaar leren kennen en vervolgens trappen we een maand later het programma officieel af met een feestelijke kick-off (16 november 2016) waar ook alle mentoren bij aanwezig zijn. Op Internationale Vrouwendag (8 maart 2017) wordt het V&Mentoraat evenzo feestelijk afgesloten met het uitwisselen van alle ervaringen en de lessons learned.
Het V&Mentoraat duurt een half jaar en bestaat uit de volgende bijeenkomsten:
Voorbereidende sessie van mentees onderling (19 oktober 2016)
Kick-off voor mentees en mentoren (woensdagavond 16 november 2016)
Drie ontmoetingen tussen mentee en mentor (samen in te plannen)
Bezoek aan een nieuwsorganisatie met de mentees (datum volgt nog)
Afsluitende bijeenkomst op internationale vrouwendag (8 maart 2017)
Iedereen is welkom om mee te doen aan het V&Mentoraat, al is enige werkervaring wel een vereiste. Verder maakt het niet uit wat je in de journalistiek doet en of je in vaste dienst bent of freelance werkt. We maken de matches tussen mentor en mentee zo optimaal mogelijk, waarbij we rekening houden met het medium en jouw leervragen.
Nadere informatie over inschrijving staat op Vrouwenmedia.com

FLA-leden hebben toegang tot De Coöperatie

FLA-leden hebben toegang tot De Coöperatie

1/01 - De FreeLancers Associatie (FLA) heeft overeenstemming bereikt met het nieuwe journalistieke initiatief De Coöperatie over samenwerking. FLA-leden kunnen kosteloos associate member worden van De Coöperatie en gebruik maken van een deel van het aangeboden dienstenpakket.
Dit is de uitkomst van zeer constructieve onderhandelingen van de besturen van FLA en de overkoepelende Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) met  Teun Gautier, oprichter van De Coöperatie.
“De Coöperatie heeft leden die een maandelijkse bijdrage betalen en in ruil daarvoor toegang krijgen tot de diensten van De Coöperatie, mede-eigenaar zijn en zeggenschap hebben”, zegt Gautier. “In gesprekken met een aantal organisaties is het idee ontstaan om de leden van die organisaties een Associate Membership aan te bieden.”
Wat houdt Associate Membership in?
Voor associate members van De Coöperatie geldt dat zij geen maandelijkse ledenbijdrage betalen, maar wel toegang hebben tot bepaalde diensten: zij kunnen net als reguliere leden werkruimte met korting huren en kunnen gebruik maken van de collectieve verzekeringspool.
Associate members komen ook in aanmerking voor opdrachten die door De Coöperatie binnen het eigen ledenbestand worden aangeboden, alsmede het eigen fonds om journalistieke producties te subsidiëren. De Coöperatie brengt associate members voor beide diensten een iets hogere vergoeding in rekening dan wat reguliere leden moeten afdragen (5%).
Voor FLA-leden valt juridische ondersteuning niet onder het gratis Associate Membership van De Coöperatie, maar die support wordt natuurlijk al via FLA zelf aangeboden. “Dit is een goede deal die het FLA-lidmaatschap toegevoegde waarde biedt zonder dat onze leden hier extra voor hoeven te betalen”, zegt Jeroen Mirck namens het FLA-bestuur. Aanmelden kan via de FLA, mail naar [email protected]
 
Kijk voor informatie over De Coöperatie op www.decooperatie.org

agenda


    Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 37

    Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 39