designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

FLA nieuws

Taskforce start rechtszaak tegen Persgroep

Taskforce start rechtszaak tegen Persgroep

1/01 - ‘Taskforce Persgroep’, bestaande uit de NVJ, NVF, DuPho, BNO, FLA en ondersteund door de collectieve beheersorganisaties Lira en Pictoright heeft vrijdag 15 juli besloten de algemene voorwaarden voor freelance journalisten van De Persgroep door de rechter te laten toetsen. De wet biedt hen daartoe de mogelijkheid in een speciale procedure bij het gerechtshof Den Haag.
In deze procedure toetst het hof op verzoek van een belangenorganisatie in abstracte zin of bepalingen uit de algemene voorwaarden van De Persgroep onredelijk bezwarend zijn voor freelancers. Zo’n abstracte toetsing betekent toetsing met het oog op gebruik van zo’n beding in algemene voorwaarde in het algemeen. Als het hof bijvoorbeeld bepaalt dat de exclusiviteit van de licentie onredelijk bezwarend is omdat die exclusiviteit is opgenomen in de algemene voorwaarden en niet in een akte zoals de wet voorschrift (een akte is een schriftelijk stuk met je handtekening eronder), dan geldt dat in het algemeen. Zo’n uitspraak kan dus ook effect hebben voor algemene voorwaarden van andere uitgevers die een exclusiviteitsbepaling bevatten.
Tarieven
Omdat het hof alleen in het algemeen kan oordelen of een bepaling onredelijk bezwarend is – de abstracte toetsing –  kunnen niet alle bepalingen aan het hof worden voorgelegd. Zo is bijvoorbeeld de bepaling over het honorarium (10.1) alleen concreet te toetsen. Of het basistarief van 13 cent per woord, of de vergoedingen zoals die voor foto’s en illustraties worden betaald, een billijke vergoeding bevatten zoals bedoeld in het auteurscontractenrecht (artikel 25c lid 1 Auteurswet), kan dus niet door het hof worden getoetst. De wet geeft een individuele freelancer wel de mogelijkheid om die vraag in een gewone procedure voor te leggen aan een reguliere rechter. Voor zo’n procedure kunnen freelancers contact opnemen met de advocaten en juristen van de NVJ, NVF, DuPho, BNO of FLA.
Tijdpad
Eind van de zomer, nadat de voorbereiding van de rechtszaak is afgerond, beslist de Taskforce definitief welke bepalingen aan het hof worden voorgelegd. Vervolgens wordt de dagvaarding uitgebracht aan De Persgroep en is de rechtszaak aanhangig. Die zal de nodige tijd in beslag nemen, een uitspraak is er op z’n vroegst volgend jaar. De Taskforce zal de komende maanden op deze site verder berichten over de voortgang.
Taskforce verzet zich tegen voorwaarden Persgroep

Taskforce verzet zich tegen voorwaarden Persgroep

1/01 - Taskforce Persgroep, bestaande uit FLA, BNO, DuPho, NVF, NVJ en collectieve beheersorganisaties (cbo’s) Lira en Pictoright, bespreken op vrijdag 15 juli een actieplan om de Algemene Voorwaarden van de Persgroep aan te vechten.
De stap naar de rechter kan pas worden gezet nadat de aangepaste Algemene Voorwaarden bij de freelancers van de Persgroep kenbaar zijn gemaakt. Dit is op 1 juli gebeurd. De FLA wees de Algemene Voorwaarden onmiddellijk af. Samen met de andere partijen is de Taskforce opgericht in augustus 2015 om samen sterker te staan.
In augustus 2015 is de Taskforce Persgroep opgericht, nadat de FLA, NVJ en DuPho in juli een eerste verkennend gesprek hebben gevoerd met de Persgroep over aanpassing van de algemene voorwaarden die in mei bekend werden gemaakt. Naar aanleiding van dat overleg werd de Taskforce opgericht. Deze  bestaat uit de volgende partijen: FLA, BNO, DuPho, NVF, NVJ en de collectieve beheersorganisaties (cbo’s) Lira en Pictoright. Een groot deel van de leden en aangeslotenen van deze organisaties werkt als zelfstandige voor de Persgroep en wordt geraakt door de algemene voorwaarden. De organisaties hebben daarom de handen ineen geslagen.
Samen sterker tegen voorwaarden Persgroep
De alliantie is gesloten om samen sterker te staan. Inzet van de Taskforce is een dossier op te bouwen en een rechtszaak voor te bereiden. Op 24 december 2015 heeft de Taskforce Persgroep  formeel in kennis gesteld van de inhoudelijke bezwaren tegen de Algemenen Voorwaarden en uitgenodigd voor overleg, zoals de wet voorschrijft.
De Persgroep heeft schriftelijk gereageerd en te kennen gegeven dat zij in overleg wilde treden met de Taskforce. Voorwaarde voor een reële kans van slagen van zo’n overleg is dat beide partijen in vertrouwen met elkaar kunnen spreken. Dit betekent dat partijen niet naar buiten treden. Kortom, radiostilte.
De afgelopen maanden hebben partijen overlegd. Op een paar punten is de Persgroep de Taskforce tegemoet gekomen en zijn de algemene voorwaarden aangepast. Bijvoorbeeld op het punt van de licentie. Beeldmateriaal mag enkel in combinatie met redactionele kopij van de Persgroep worden hergebruikt en verstrekt aan derden. Voor iedere bijdrage geldt dat daarvoor de instemming van de hoofdredacteur vereist is. Deze extra voorwaarden zijn een verbetering ten opzichte van de oude licentie waarvoor deze vereisten niet golden.
Uiteraard is de Taskforce nog steeds niet tevreden met de ruime omvang van de licentie en de eenmalige vergoeding die daar tegenover staat. Op dit cruciale punt verschillen partijen fundamenteel van mening. Dat geldt ook voor het verkapte non-concurrentiebeding, dat mogelijk in strijd is met de nieuwe Wet DBA en met de exclusieve licentie dat in strijd is met het Auteurscontractenrecht.
Algemene Voorwaarden onder druk aangepast

De stap naar de rechter kan pas worden gezet nadat de aangepaste Algemene Voorwaarden van de Persgroep bij de freelancers van de Persgroep kenbaar zijn gemaakt. Dit is op vrijdag 1 juli jongstleden gebeurd.
De partijen kunnen zich goed voorstellen dat het lijkt alsof de FLA, NVJ, NVF  en DuPho niets hebben gedaan de afgelopen maanden. Dat is niet het geval. De FLA, NVJ, NVF en DuPho hebben de eerste verplichte stappen naar een juridische procedure vorig jaar al in gang gezet. Op vrijdag 15 juli komt de Taskforce weer bijeen. Wij zullen daar wederom over berichten via onze websites.
De komende tijd zal, indien mogelijk, elke stap die de Taskforce zet worden gecommuniceerd via de verschillende kanalen. Freelance-leden werkzaam bij de Persgroep zullen zo direct mogelijk worden geïnformeerd via e-mail, maar moeten uiteraard wel rekening houden met eventuele juridische beperkingen. Ideeën over het communiceren met de achterban zijn van harte welkom.
Nieuw bestuur voor Freelancers Associatie

Nieuw bestuur voor Freelancers Associatie

1/01 - Het bestuur van de Freelancers Associatie (FLA) is vernieuwd. Petra Wolthuis is de nieuwe voorzitter, Jeroen Mirck gaat aan de slag als penningmeester en Muriel Van Peteghem is de nieuwe secretaris. Behalve Van Peteghem treden ook Roos Wouters en Katja Keuchenius toe tot het bestuur. Wolthuis en Mirck deden dat al vorig jaar, samen met Janneke Juffermans.
Zaterdag 18 juni 2016 nam het FLA-bestuur op de jaarlijkse ALV in De Balie afscheid van twee ervaren collega’s: voorzitter Christel Jansen en penningmeester Tanja Lemmens. Het nieuwe bestuur is hen zeer erkentelijk voor de plezierige samenwerking en de zorgvuldige overdracht van vaak stevige dossiers.
De verversing van het bestuur valt samen met de bestuurlijke vernieuwing van koepelorganisatie VSenV (Vereniging van Schrijvers en Vertalers), waar de FLA onderdeel van uitmaakt. De VSenV besloot op dezelfde zaterdag met ingang van 2017 een andere naam te gaan voeren: Auteursbond. Onder deze nieuwe koepelnaam zal de FLA opereren als de sectie Freelance Journalisten.
De FLA blijft zich inzetten voor juridische ondersteuning, kennisontwikkeling en het auteursrecht van zelfstandige journalisten. Volgend voorjaar organiseert het bestuur een grote conferentie over de waarde van journalistiek, juist in deze tijden van economische en ideologische tegenwind. Daarnaast blijft de FLA actief op lopende dossiers zoals ReproRecht, Lira en de wet DBA.

FLA-bestuur: Muriel Van Peteghem, Roos Wouters, Jeroen Mirck en Petra Wolthuis. Op de foto ontbreken Janneke Juffermans en Katja Keuchenius.
Bereikbaarheid Lexis Nexis voor FLA-leden

Bereikbaarheid Lexis Nexis voor FLA-leden

1/01 - Speciale mededeling voor FLA-leden die een abonnement hebben op Lexis Nexis. De Freelancers Associatie biedt de eigen leden deze dienst met korting aan. Er bestaat verwarring over de toegang tot de site van Lexis Nexis. Dit gaat als volgt: meld je aan met je leden-code op de FLA-site en links onderaan de pagina kun je doorklikken naar Lexis Nexis. Voor deze dienst is dus geen aparte code nodig.
Lees hier meer over de speciale FLA-aanbieding voor Lexis Nexis.
VAR is afgeschaft: wat nu?

VAR is afgeschaft: wat nu?

1/01 - Het is een feit: per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) officieel afgeschaft. Voortaan geldt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), die voorschrijft dat zzp’ers (en dus ook freelance journalisten) hun opdrachten zo veel mogelijk vastleggen in modelovereenkomsten. De Freelancers Associatie (FLA) is betrokken bij de indiening van journalistieke modelovereenkomsten, maar betreurt het dat de Belastingdienst nog altijd geen duidelijkheid kan geven over de geldigheid van deze contracten. Zowel voor freelancers als hun opdrachtgevers betekent dit grote financiële risico’s.
Het afgelopen jaar was er veel discussie over de nieuwe wet DBA, maar toch werd dit wetsontwerp aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Vanwege alle kritiek heeft staatssecretaris Wiebes de invoering wel een maand uitgesteld, tot 1 mei 2016. Dat was nog steeds kort dag, dus is er ook een transitieperiode van een jaar afgesproken, waarin de Belastingdienst niet actief handhaaft en vooral voorlichting geeft. Dat klinkt prachtig, maar als zzp’er en opdrachtgever heb je wel een inspanningsverplichting en kun je over een jaar alsnog met terugwerkende kracht een naheffing ontvangen.
 
Complicaties van wet DBA
Wat is precies het probleem? De wet DBA stelt strenge eisen aan de samenwerking tussen opdrachtgevers en zzp’ers. Er is al snel sprake van een gezagsrelatie, waarna de fiscus kan bepalen dat er in feite sprake is van een loondienstconstructie. De opdrachtgever moet dan sociale premies afdragen (en is flink duurder uit), terwijl de zzp’er de gewerkte uren niet mag laten meetellen voor het urencriterium dat bepaalt of hij recht heeft op zelfstandigenaftrek. Beide partijen zijn hier dus de dupe van. In de journalistiek riskeren met name freelance bureau-, eind- en webredacteuren deze naheffing.
Om freelancers gewoon als freelancers te kunnen laten werken, was de hoop gevestigd op goede modelovereenkomsten die alle twijfel wegnemen. Daarover is de FLA al maanden intensief in overleg met andere beroepsverenigingen (NVJ, BNO en DuPho) en het Nederlands Uitgevers Verbond (NUV). Gezamenlijk hebben zij eigen modelovereenkomsten ingediend bij de Belastingdienst. Die had toegezegd om in ieder geval voor 1 mei te reageren, maar heeft die deadline niet gehaald. Sterker nog: de fiscus reageert vermoedelijk pas in juni.
De FLA betreurt het zeer dat de Belastingdienst niet voorafgaand aan de invoering van de wet DBA en afschaffing van de VAR duidelijkheid heeft kunnen geven over de tijdig ingediende journalistieke modelovereenkomsten. De beroepsorganisatie vindt namelijk dat freelance journalisten vanaf dag één van de nieuwe regeling in staat moeten kunnen zijn om hun ondernemerschap aan te tonen. De Belastingdienst heeft dit helaas voorlopig onmogelijk gemaakt, aangezien er geen rechten kunnen worden ontleend aan modelovereenkomsten die nog niet door de fiscus zijn goedgekeurd.
 
Wat kunnen zzp’ers nu doen?
Daarom adviseert de FLA aan zijn achterban om zelf actief contact te leggen met de eigen belangrijkste opdrachtgevers. Hoe kijken deze partijen aan tegen de wet DBA? Daarna kunnen in overleg afspraken worden gemaakt over de invulling van de arbeidsrelatie. Zodra de modelovereenkomsten zijn goedgekeurd, doen beide partijen er goed aan om hier snel samen een akkoord over te bereiken. In dat geval kan de zzp’er hard maken dat hij een inspanningsverplichting heeft verricht om in lijn met de nieuwe wet te handelen.
Er wordt vaak beweerd dat modelovereenkomsten voor veel zzp’ers niet nodig zouden zijn. Daar bestaan echter geen duidelijke richtlijnen voor, dus is het wenselijk om straks een eigen variant van de goedgekeurde modelovereenkomsten beschikbaar te hebben. Let er daarbij wel op dat wie afwijkt van de modelteksten riskeert dat de Belastingdienst dit niet ziet als een overeenkomst conform de wet DBA.
De FLA roept de Belastingdienst op om de journalistieke modelovereenkomsten snel goed te keuren en ook snel meer duidelijkheid te geven over de speelruimte binnen de regels van de wet DBA. Zelf organiseert de beroepsvereniging op 18 mei een voorlichtingsbijeenkomst over de wet DBA. Hou voor meer informatie FLA.nl in de gaten. De FLA blijft zich inzetten voor wetgeving die het werk van de freelance journalist leuker én makkelijker maakt.
Bestuur van Freelancers Associatie (FLA)
Mentoraat weer van start

Mentoraat weer van start

30/04 - Vanaf 1 mei kun je je weer aanmelden voor deelname aan het FLA-mentoraat. Binnen het mentoraat kunnen leden 6 maanden lang een beroep doen op begeleiding door een ervaren collega. (meer…)
De VAR verdwijnt. Wat nu?

De VAR verdwijnt. Wat nu?

1/01 - Een meerderheid van de Eerste Kamer steunt de ‘ZZP-wet’ van staatssecretaris Eric Wiebes, die veel impact heeft op freelance journalisten, tekstschrijvers, fotografen, illustratoren en andere makers. Daarmee vervalt de VAR per 1 mei 2016 en komen er strengere eisen voor de werkrelatie tussen opdrachtgevers en zzp’ers. De FreeLancers Associatie (FLA) is ongelukkig met de uitkomst van het Kamerdebat, maar zet nu in op juridisch goed gecontroleerde modelcontracten voor freelance journalisten.
De door Wiebes voorgestelde Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) komt er dus. Dat blijkt nu de stofwolken zijn opgetrokken na het senaatsdebat van 26 januari, waarin veel partijen nog de nodige kritische vragen hadden aan de VVD-bewindsman. De stemming is pas deze week, maar behalve de coalitiepartijen PvdA en VVD lijken ook CDA, SP en PVV de nieuwe plannen te steunen.
‘Het grote probleem is dat er nog veel onduidelijk is over de Wet DBA’, zegt FLA-bestuurslid Jeroen Mirck, die dit weekend te gast was bij BNR ZZP-Café. Dit radioprogramma voor zzp’ers besteedde zaterdag uitgebreid aandacht aan de problemen rond de nieuwe wet.
‘Niet alleen zzp’ers weten nog nauwelijks waar ze aan toe zijn, maar dat geldt eveneens voor opdrachtgevers’, zegt Mirck. ‘Dat leidt ertoe dat sommige bedrijven geen zzp’ers meer durven in te huren, zoals publieke omroep NTR. Prima dat PvdA-minister Asscher schijnzelfstandigheid onder een relatief kleine groep zzp’ers (met name in de bouw en de zorg) wil aanpakken, maar deze wet is als met hagel schieten op een mug. Hierdoor worden veel rechtmatige zzp’ers straks door hun opdrachtgevers richting een payroll-constructie gejaagd. Dat kan nooit de bedoeling zijn.’
Wat de FreeLancers Associatie betreft moet er nu snel werk worden gemaakt van modelovereenkomsten voor freelance journalisten. Deze door de Wet DBA voorgeschreven modelcontracten zijn voor zowel opdrachtgevers als zzp’ers bedoeld als bewijs van zelfstandigheid. De Belastingdienst gaat het eerste jaar niet actief handhaven op arbeidsrelaties van zzp’er, maar doet dat vanaf 1 mei 2017 wel met terugwerkende kracht. Het is dus belangrijk om mei dit jaar al over juridisch goed doortimmerde modelcontracten te beschikken.
Het eerste jaar dat de Wet DBA van kracht is, zal door de Belastingdienst ook worden gebruikt om de nieuwe richtlijnen te evalueren. Mirck: ‘De FLA roept freelance journalisten op om misverstanden en verkeerde invulling van de nieuwe wet straks te melden, zodat wij de Belastingdienst actief op de hoogte kunnen houden over wat er niet goed gaat. We willen daarmee afdwingen dat de nieuwe wet gaat werken zoals hij ook echt is bedoeld, iets waar wij nu nog onze sterke twijfels over hebben.’
Beluister de uitzending van BNR ZZP-café hier terug.
Teun Gautier spreekt op nieuwjaarsborrel FLA

Teun Gautier spreekt op nieuwjaarsborrel FLA

1/01 - De FreeLancers Associatie (FLA) luidt op donderdag 28 januari het jaar in met een nieuwjaarsborrel in VondelCS. Speciale gast die avond is Teun Gautier, voormalig directeur van De Groene Amsterdammer en nog altijd media-ondernemer. Hij zal een verhaal houden over de toekomst van de journalistiek en de belangrijke rol daarin van freelancers.
Vorig jaar deed Gautier onderzoek naar de financiering van de kwaliteitsjournalistiek. Zijn conclusie is optimistisch: journalisten hebben met hun kennis en expertise veel meer verdienmodellen tot hun beschikking dan de verkoop van artikelen aan kranten en tijdschriften. Hij typeert de journalist van nu als een ‘information worker’. Met een op te richten coöperatie voor freelance journalisten wil Gautier deze kenniswerker ondersteunen bij het vermarkten van zijn expertise.
Gautier onderscheidt hiervoor 52 verdienmodellen, waaronder de publicatie via eigen digitale kanalen, het geven van lezingen en het uitvoeren van onderzoeksopdrachten. De coöperatie kan optreden als ‘agent’ en biedt op tal van andere vlakken ondersteuning aan de ondernemende journalist.
Na de speech van Gautier heffen we het glas op een succesvolle journalistieke toekomst. De nieuwjaarsborrel begint om 19.30 uur. Freelance journalisten, zowel FLA-lid als geen lid, zijn van harte welkom in VondelCS. Geef wel vooraf even door dat je komt, dan houden we daarmee rekening bij de drank en catering. Dat kan via deze link.
FLA-bestuur
Christel Jansen
Petra Wolthuis
Tanja Lemmens
Jeroen Mirck
Janneke Juffermans
9 februari 2016: Dag van het Grote Verhaal

9 februari 2016: Dag van het Grote Verhaal

17/12 - De vorige Dag van het Grote Verhaal was binnen no-time uitverkocht. Onze host Margo Smit kondigde op de dag zelf al aan dat er een vervolg moest komen. En dat komt er nu ook: op 9 februari organiseren we voor de tweede keer de Dag van het Grote Verhaal voor freelance journalisten die zich willen wagen aan een groter project.
Een van de hoofdsprekers is de Amerikaanse journalist John Freeman, oud-hoofdredacteur van het Britse blad Granta. Freeman publiceerde in bijna 200 Engelstalige media en schreef drie boeken. ‘Toen ik mijn eerste boek schreef, besefte ik dat ik dat moest opbreken in kleinere verhalen. Een boek van 80.000 woorden zijn vijftien tot twintig grotere verhalen. En voor ieder verhaal moet je een aantal cruciale vragen hebben die intrigerend genoeg zijn om de aandacht van de lezer vast te houden – en ook die van jou zelf.’ Hij verkocht zijn boekvoorstel voor bijna een ton – en zat vervolgens een jaar in de bibliotheek om meer informatie te verzamelen. ‘Voor een journalistiek verhaal gebruik je vrijwel al je materiaal, het kan niet anders, je hebt nu eenmaal een deadline. Voor een boek zul je veel materiaal verzamelen en weggooien. Een boek is maar het topje van de ijsberg, de schrijver weet veel meer. En juist daardoor komt hij tot inzichten en een bijzonder verhaal.’
Andere sprekers zijn onder meer Rik Kuiper (de Volkskrant) en Fréderique Geerdink (freelance journalist en Turkije-specialist). Dagvoorzitter is Margo Smit. De dag wordt wederom gezamenlijk georganiseerd door FreeLancersAssociatie, UvA Mediastudies, de Vereniging van Onderzoeksjournalistiek en Stichting Verhalende Journalistiek. Koop je kaartje in de webshop.
FLA-leden kunnen profiteren van verschillende kortingen
Dag van het Grote Verhaal: € 60 (i.p.v. € 75)
Dag en Avond van het Grote Verhaal € 62 (i.p.v. € 77)
Dag en Avond van het Grote Verhaal + diner: € 80 (i.p.v. 95)
Avond van het Grote Verhaal: € 5 (i.p.v. € 10)
Avond van het Grote Verhaal + diner: € 25 (i.p.v. € 30)
Presentatie van de beste Nederlandstalige verhalen
Deze weken buigt de jaarboekredactie zich over de beste verhalende journalistiek uit Nederland en Vlaanderen van het afgelopen jaar – op radio, tv, internet, en in kranten en weekbladen.
In het februarinummer van VillaMedia verschijnt een special over het jaarboek waarin makers vertellen hoe ze tot hun mooiste werk zijn gekomen. Het jaarboek wordt ’s avonds gepresenteerd in het Universiteitstheater te Amsterdam, op 9 februari, na afloop van de Dag van het Grote Verhaal. Makers van de beste Nederlandstalige verhalende journalistiek betreden die avond het podium om aan een intiem publiek van makers te vertellen hoe hun productie tot stand is gekomen. De kaartverkoop voor die avond gaat nu al van start. Wie overdag in hetzelfde theater naar de Dag van het Grote Verhaal wil, kan tussendoor iets eten in café De Jaren. Het nieuwe online jaarboek zal vanaf 9 februari te vinden zijn opwww.jaarboekverhalendejournalistiek.nl. En straks ook op de vernieuwde site.
 
 
 
 
Nieuwe Publicatievoorwaarden NRC Media B.V.

Nieuwe Publicatievoorwaarden NRC Media B.V.

26/11 - Woensdag 25 november verstuurde de NRC aan de freelancers die werken voor NRC Handelsblad en nrc.next nieuwe publicatievoorwaarden met het verzoek de bijbehorende ‘uitgeefovereenkomst’ spoedig te ondertekenen. NRC Media stelt de volgende regels voor publicatie van werk van freelancers (makers van tekst, beeld, geluid):
Exploitatie
– De freelancer verleent de NRC een licentie het geleverde werk voor onbepaalde tijd, wereldwijd openbaar te maken en anderszins te exploiteren op welke manier dan ook. Je werk kan gebruikt worden voor papieren en digitale edities van NRC Handelsblad, nrc.next, NRC Q, NRC De Week, speciale uitgaves van NRC, en andere ‘aan NRC gelieerde entiteiten’ maar ook ‘door NRC geselecteerde derden’. Daar heb je zelf geen zeggenschap over.
– Voor deze wereldwijde, onbeperkte exploitatie ontvang je geen aanvullende vergoeding – die is al verdisconteerd in het overeengekomen honorarium. Je verklaart in de Uitgeefovereenkomst die bij de nieuwe Publicatie Voorwaarden hoort dat het overeengekomen honorarium een volledige en eenmalige vergoeding is, die bovendien een ‘billijke vergoeding’ is in de zin van de nieuwe Auteurswet.
– NRC krijgt het recht je bijdrage in te korten, er tekst aan toe te voegen of anderszins te wijzigen. Wijzigingen die de essentie van het werk aantasten gebeuren in overleg met de freelancer.
Exclusiviteit
– De verleende licentie is voor een periode van 14 dagen exclusief. In deze periode mag je je werk niet elders publiceren. Na 14 dagen is dat wel toegestaan, maar uitsluitend zonder de NRC opmaak, en na voorafgaande melding bij de NRC hoofdredactie. Na een periode van 7 dagen mag je je werk op je eigen website zetten.
Rechtenbeheer
– Als freelancer moet je verklaren dat je ‘geen conflicterende rechtenverleningen met derden bent aangegaan’. Wanneer je aangesloten bent bij Stichting Lira of Pictoright voor het collectieve beheer van je digitale rechten (‘Blendle-rechten’) dan is dat conflict er wél en ben je aansprakelijk voor de eventuele claims die daaruit voortkomen.
– Als freelancer verleen je de NRC een volmacht om op te treden tegen auteursrecht op je werk. Het is fijn dat de NRC voor je belang wil opkomen bij inbreuk op je rechten – maar de eventueel verkregen schadevergoedingen komen volledig en uitsluitend toe aan de NRC.
Als freelancer sta je wéér eens voor het blok: akkoord gaan met de voorwaarden en de uitgeefovereenkomst ondertekenen, of weigeren en brodeloos worden. Een ondragelijk dilemma.
Niet alle regelingen in de voorwaarden zijn in beton gegoten, op onderdelen is er een beetje ruimte voor onderhandelingen. Daar waar staat ‘tenzij anders overeengekomen’ kan je die ruimte grijpen.
Stelt het ondertekenen van de Uitgeefovereenkomst zo lang het kan nog even uit. De FreeLancers Associatie bezint zich met zusterorganisaties op mogelijk gezamenlijke stappen.

agenda


    Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 37

    Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 39