designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

Nieuwe Publicatievoorwaarden NRC Media B.V.

Nieuwe Publicatievoorwaarden NRC Media B.V.

26/11 - Woensdag 25 november verstuurde de NRC aan de freelancers die werken voor NRC Handelsblad en nrc.next nieuwe publicatievoorwaarden met het verzoek de bijbehorende ‘uitgeefovereenkomst’ spoedig te ondertekenen. NRC Media stelt de volgende regels voor publicatie van werk van freelancers (makers van tekst, beeld, geluid):

Exploitatie
- De freelancer verleent de NRC een licentie het geleverde werk voor onbepaalde tijd, wereldwijd openbaar te maken en anderszins te exploiteren op welke manier dan ook. Je werk kan gebruikt worden voor papieren en digitale edities van NRC Handelsblad, nrc.next, NRC Q, NRC De Week, speciale uitgaves van NRC, en andere ‘aan NRC gelieerde entiteiten’ maar ook ‘door NRC geselecteerde derden’. Daar heb je zelf geen zeggenschap over.
- Voor deze wereldwijde, onbeperkte exploitatie ontvang je geen aanvullende vergoeding - die is al verdisconteerd in het overeengekomen honorarium. Je verklaart in de Uitgeefovereenkomst die bij de nieuwe Publicatie Voorwaarden hoort dat het overeengekomen honorarium een volledige en eenmalige vergoeding is, die bovendien een ‘billijke vergoeding’ is in de zin van de nieuwe Auteurswet.
- NRC krijgt het recht je bijdrage in te korten, er tekst aan toe te voegen of anderszins te wijzigen. Wijzigingen die de essentie van het werk aantasten gebeuren in overleg met de freelancer.

Exclusiviteit
- De verleende licentie is voor een periode van 14 dagen exclusief. In deze periode mag je je werk niet elders publiceren. Na 14 dagen is dat wel toegestaan, maar uitsluitend zonder de NRC opmaak, en na voorafgaande melding bij de NRC hoofdredactie. Na een periode van 7 dagen mag je je werk op je eigen website zetten.

Rechtenbeheer
- Als freelancer moet je verklaren dat je ‘geen conflicterende rechtenverleningen met derden bent aangegaan’. Wanneer je aangesloten bent bij Stichting Lira of Pictoright voor het collectieve beheer van je digitale rechten (‘Blendle-rechten’) dan is dat conflict er wél en ben je aansprakelijk voor de eventuele claims die daaruit voortkomen.
- Als freelancer verleen je de NRC een volmacht om op te treden tegen auteursrecht op je werk. Het is fijn dat de NRC voor je belang wil opkomen bij inbreuk op je rechten - maar de eventueel verkregen schadevergoedingen komen volledig en uitsluitend toe aan de NRC.

Als freelancer sta je wéér eens voor het blok: akkoord gaan met de voorwaarden en de uitgeefovereenkomst ondertekenen, of weigeren en brodeloos worden. Een ondragelijk dilemma.
Niet alle regelingen in de voorwaarden zijn in beton gegoten, op onderdelen is er een beetje ruimte voor onderhandelingen. Daar waar staat ‘tenzij anders overeengekomen’ kan je die ruimte grijpen.

Stelt het ondertekenen van de Uitgeefovereenkomst zo lang het kan nog even uit. De FreeLancers Associatie bezint zich met zusterorganisaties op mogelijk gezamenlijke stappen.

agenda


    Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 37

    Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 39