designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Links

Stichtingen en fondsen

Need professional paper writing help – ask us to write my paper. Need a lab report? Ask for help with writing a lab report. Custom Review Writing Services for writing a review. Writing help for custom writing. Need help with homework – ask to do my homework for me. Resume writing help from top resume writing services.

Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten verleent financiële steun aan artikelen, reportages, longreads, journalistieke boeken en biografieën. Met kleinschalige subsidies beoogt het Fonds BJP journalisten in staat te stellen zich langdurig te verdiepen in een onderwerp of thema. Het gaat om projecten die zodanig tijdrovend van aard zijn dat zij naar verwachting zonder deze financiële steun niet tot stand zullen komen. Rijkt ook de M.J. Brusseprijs uit en heeft een Journalist-in-Residence plek in het NIAS.

Stichting Democratie en Media
Stichting Democratie en Media ondersteunt initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan een sterke, integere democratische rechtstaat en onafhankelijke media. Ze steunen onder andere publicaties, lezingen, documentaires, tentoonstellingen, journalistieke prijzen en trainingen van journalisten. De steun heeft de vorm van advies, een subsidie, een lening en/of een investering.

Stichting Dialoog – Verhalenfonds
Om verhalen over dialoog een duwtje in de rug te geven, stelt het verhalenfonds van de Stichting Dialoog freelance journalisten een financiële ondersteuning ter beschikking voor extra research en verdieping. Specifiek is het verhalenfonds op zoek naar journalisten en/of verhalen uit de regio Utrecht, dan Nederland, dan de verdere wereld. Bijzondere belangstelling hebben wij voor verhalen waarbij de grotere wereld dichtbij wordt gebracht. De ondersteuning is bedoeld schrijvers iets meer tijd te gunnen in het uitzoeken en ontwikkelen van mooie, inspirerende, beklijvende verhalen over dialoog.

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek is een zelfstandig bestuursorgaan ter ondersteuning van de journalistiek in Nederland. Het fonds stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek door met geld, kennis en onderzoek de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur te bevorderen. Ze reiken ook verschillende subsidies uit.

Stichting Lira
Lira beheert collectief auteursrechten van schrijvers en vertalers in Nederland, vooral in gevallen van secundaire exploitatie. Lira biedt tevens juridische ondersteuning voor leden. Ook regelt Lira voor freelance journalisten verschillende vergoedingen, zoals reprorecht- en leenrechtvergoedingen. Geef hiervoor werk op bij Lira-Nieuwswaarde.

Persvrijheidsfonds
Het fonds is in november 2007 opgericht door de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren. De stichting heeft tot doel juridische procedures met een principieel karakter, die het de journalistieke beroepsgroep mogelijk maken om in zoveel mogelijk vrijheid haar werk te kunnen doen, te beginnen en te ondersteunen. Het reikt ook subsidies uit.

Stichting Verhalende Journalistiek
Organiseert jaarlijkse de conferentie Verhalende Journalistiek, brengt een digitaal jaarboek met de beste voorbeelden van verhalende journalistiek in tekst, geluid en beeld, heeft een ontwikkeltraject voor koplopers in de media en heeft een narratieve intervisiegroep.

Journalistieke vakorganisaties

Het Expertisecentrum Journalistiek
Het Amsterdamse Expertisecentrum zal zich afficheren als een Post Graduate Institute, dat ten dienste staat aan de journalistieke beroepsgroep, niet alleen door individuele journalisten en redacties op maat te bedienen, maar ook door het denken over de journalistiek en het debat daarover te stimuleren.

Nederlandse Vereniging van Journalisten
De NVJ ijvert voor persvrijheid, vakbekwaamheid, goede arbeidsvoorwaarden en redelijke tarieven. Het gaat ons om de basisvoorwaarden voor het bedrijven van zuivere journalistiek. Met goede cao’s, redactiestatuten, verzekeringen, auteursrechttoeslagen en juridische bijstand biedt de NVJ journalisten de mogelijkheid vrijuit te spreken, schrijven en fotograferen. Leden krijgen persoonlijk advies en kunnen hun kennis en vaardigheden aanscherpen via de NVJ Academy.

Vereniging voor Onderzoeksjournalisten
De VVOJ stimuleert onderzoeksjournalistiek onder meer door kennis over het vak te verspreiden. Dat gebeurt tijdens de jaarlijkse Conferentie, tijdens de Cafés in Vlaanderen en Nederland, tijdens trainingen op redacties, via de VVOJ-website en via hetVVOJ Medialab. De vereniging lobbyt voor betere omstandigheden voor het doen van journalistiek onderzoek (toegang tot documenten, ruimte voor training, financiële middelen ter ondersteuning).

Vrouw & Media
Vrouw & Media is een platform voor vrouwen in de journalistiek. Ze organiseren borrels, hebben een mentorenprogramma en mengen zich in het publieke debat waar het vrouwen in de media aangaat. Vrouw & Media wil vrouwelijke journalisten met elkaar in contact brengen, zodat ze elkaar vooruit kunnen helpen.


Persprijzen


Aad Struijs Persprijs
Medium: alle
Thema: reizen en toerisme
Uitgereikt door: TouRPress Holland, vereniging van toeristische journalisten en -voorlichters
Frequentie: jaarlijks
Prijs: € 1500 + sculptuur van Adry Hoeven

Anne Vondelingprijs
Medium: boek
Thema: politiek
Uitgereikt door: Stichting Anne Vondelingprijs
Frequentie prijstoekenning: jaarlijks
Prijs: € 2500 + sculptuur van Anne Vondeling

Brusseprijs
Medium: boek
Thema: vrij
Uitgereikt door: Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
Frequentie: jaarlijks
Prijs: € 10.000,-

Eva Meillo Prijs
Medium: vrij
Thema: Functioneren en werking van het Openbaar Ministerie in Nederland
Organisatie: Mr. Eva Meillo Stichting
Frequentie: Jaarlijks
Prijs: penning ontworpen door kunstenares Da van Daalen

De Gouden Freelancer
Medium: vrij – mits geschreven door een freelance journalist
Thema: vrij
Uitgereikt door: Bureau Wibaut
Frequentie: jaarlijks
Prijs: € 500 + bokaal

Groninger Persprijs
Medium: alle
Thema: Groningen
Uitgereikt door: Genootschap Groninger Pers Prijs
Frequentie: Jaarlijks
Prijs: wisselbokaal De Gouden Kolom

Jip Golsteijn Journalistiekprijs
Medium: alle, in het bijzonder interviews en reportage
Thema: alle, in het bijzonder muziek, film en literatuur
Frequentie: Eén keer in de twee jaar in even jaren
Prijs: € 2500 + oorkonde

Kreisprijs
Medium: alle
Thema:  brandwondenzorg
Uitgereikt door: Nederlandse Brandwondenstichting
Frequentie: Jaarlijks

Lira Correspondentenprijs
Medium: alle
Thema: buitenlandse verslaggeving
Uitgereikt door: Lira Auteursfonds Reprorecht en Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
Frequentie: jaarlijks
Prijs: € 5.000 + oorkonde

De Loep
Medium: alle
Thema: vrij
Uitgereikt door: Vereniging van Onderzoeksjournalisten
Frequentie: jaarlijks

Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek 
Medium: alle
Thema: onderwijs
Uitgereikt door: Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek
Frequentie: jaarlijks

Persprijs Jacques van Veen
Categorie: alle media
Thema: vrij
Organisatie: Stichting Persprijs Jacques van Veen
Frequentie: eens per drie jaar
Prijs: € 10.000

Persprijs Rotterdam
Categorie: alle media
Thema: Rotterdam
Organisatie: Stichting RD Persprijs
Frequentie: jaarlijks
Prijs: € 5000

Pop Media Prijs
Categorie: alle media
Thema: popmuziek
Organisatie: Hogeschool Inholland
Frequentie: jaarlijks

Seks & Media Prijs
Medium: alle
Thema: seksualiteit
Organisatie en contact: Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS)
Frequentie: jaarlijks
Prijs: € 1.500 euro

VPRO Bob den Uyl Prijs
Medium: boek
Thema: reizen (literair/journalistiek)
Organisatie: VPRO
Frequentie: jaarlijks

De Tegel
Categorie: alle
Thema: vrij
Organisatie: Stimuleringsfonds van de Journalistiek en De Tegel
Frequentie: jaarlijks